top of page

REKISTERI - JA 

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kulma Productionsin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.10.2018. Viimeisin muutos 21.10.2018.

1. Rekisterinpitäjä

 

Kulma Productions

2939567-5

Leirikuja 3 E 5

00410 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Jyri Huhtala

+358 50 3300194

jyri@kulmaproductions.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Kulma Productionsin asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen , laskutukseen ja analysointiin sekä sähköiseen asiakasviestintään. Henkilötietoja kerätään, jotta täytämme sopimusvelvoitteemme, lähettääksemme asiakastiedotteita, tiedottaaksemme tuotteistamme ja palveluistamme. Emme käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Kulma Productionsin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän yrityksen markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointi voi tapahtua myös sähköisesti.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys/organisaatio, Y-tunnus, osoite, laskutustiedot, rooli/titteli, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista ja IP-osoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeen.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page